In Internet Explorer 6 worden sommige onderdelen van deze website niet, of onjuist getoond. Gebruik s.v.p. en nieuwere webbrowser om deze website volledig te ervaren.

Open het afdrukvoorbeeld

Hoe het werkt / How it works.

English text below

Als eerste onderwerp en veruit het belangrijkste.
       De basis van mijn website is het gebruik van één bladzijde voor elk familielid. Daarnaast zijn er bladzijden die wel gerelateerd zijn aan de familie maar die meer uitweiden over de achtergrond en leefomstandigheden van de familie, bijvoorbeeld over de Veenkoloniën, waar (een deel van) mijn familie al generaties lang woont en werkt.
    Door middel van het gebruik van links zijn ontelbare verbindingen gelegd om snel tussen de diverse bladzijden van mijn website te kunnen schakelen. De nadere uitleg hierover kun je onder vinden.

Uitleg over het hoofdmenu.
    Zoals elke website beschikt ook mijn site over een hoofdmenu; dat zijn de rechthoekjes aan de linkerbovenkant van elke bladzijde. Een item kan onderverdeeld zijn in sub-items. Die worden zichtbaar als de muis over het hoofdmenu beweegt.

Home - De startpagina van deze website.
Inroductie/Introduction - Uitleg over deze website en over hoe de website werkt.
Stamboom/Familytree - De stamboom van de familie Boekhoud in tekst. De grafische        weergave moet nog worden gemaakt.
Aanmelden/Log in -  De privé-bladzijden van familileden die geboren zijn na ca
     1920  - 1930 zijn, in verband met de wet op de privacy, alleen bereikbaar voor
     verwanten als zij beschikken over een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je kunt, 
     als je familie bent, een inlogcode aanvragen via het contactformulier.
Namenlijst. - De alfabetische volgorde op de voornamen van alle  familieleden.
Over... - Allerlei onderwerpen die verder uitweiden over de specifieke familieband,
     bijvoorbeeld over de Veenkoloniën. (Nederlandse versie)
About... - Allerlei onderwerpen die verder uitweiden over de specifieke familieband.
     (Engelse versie)
Contact - Ben je familielid en wil je een gebruikersnaam en wachtwoord hebben, als je
     over aanvullende gegevens beschikt, vragen hebt over de familie of over de werking
     van deze site dan kun je het contactformulier gebruiken of telefonisch contact
     opnemen via 0416-361637. 

Nadere uitleg over de linken in de website.
     Alle linken in mijn site zijn oranje van kleur ook die in deze bladzijde. Als je op zo'n link klikt word je snel doorgeschakeld naar de door jou gekozen bladzijde. Vanwege de vele verbindingen (honderden) is het niet doenlijk om alle in en out's daarover uit te leggen maar enkele belangrijke volgen hieronder.
     Als eerste voorbeeld: van de Stamboom of Namenlijst  in het Hoofdmenu naar de privébladzijde van een familielid schakelen. Zoek in de stamboom of namenlijst de betreffende persoon en na klikken op de naam verschijnt zijn persoonlijke bladzijde. Is de naam moeilijk te vinden? Klik op Ctrl+F en type in het zoekvenster de naam. De namen in zwarte tekst zijn in verband met de wet op de privacy voor niet-familieleden niet bereikbaar.
     Als tweede: als je de privé-bladzijde van een persoon hebt gevonden kun je via de linken aan de rechterbovenkant van de pagina doorschakelen naar ouders of kinderen. Maar ook vind je rechtsboven de link naar de lijst van namen van de familieleden en een rechthoek voor het zoeken van namen. Ook hier zijn de bladzijden van de personen die geboren zijn na ca 1920 in verband met de wet voor niet-familieleden niet toegangkelijk
     Het is niet zo erg moeilijk; probeer het maar eens uit! 

+++++++++++++++++++++++++  

The first and most important subject.
     The basis of my website is the use of one page for every family-member. In addition, there are pages related to the family but more elaborate on the background and living conditions, for example on the peat colonies, where (part of) my family for generations, lives and works.
     By means of using links there are innumerable connections whith which you can quickly chance between the various pages of my website. The detailed explanation you can find below. 

Explanation about the Main-menu.
     Like any website my site has a main menu; those are the boxes to the top left of each page. Some items are divided into sub-items. They get visible when the mouse moves over the main menu. 

Home - The homepage of this website.
Inroductie/Introduction - Explanation about this website and how it works.
Stamboom/Familytree - The familytree of the family Boekhoud in text. The grafic
     reproduction has yet to be implemented.
Aanmelden/Log in -  The private pages of the family-members who are born after ca
     1920 - 1930 are, due to the Dutch law on privacy, only accessable for relatives when
     they have an username and a password. You can, if you are a member of the family
     Boekhoud, ask for a log-in code via the Contact form.
Namenlijst/List of names. - The names of all the family-members in alphabetic order.
Over... - All kinds of subjects which further elaborate on the specific family band, for
     example on the peat colonies. (Dutch version).
About... - All kinds of subjects which further elaborate on the specific family band, for
     example on the peat colonies. (English version).
Contact - If you are a familymember and you want to have a username and password, or
     if you have additional data, have any questions about the family, or how this site works
     then use the contact-form or fone number 0416-361637. 

Closer explanation about the links in this website.
First example:
     Connecting the Familytree or List of names in the Main-menu to a private-page of a familymember. Search in the familytree or the list of names the person you want to visit and after clicking on this name his or her private page appears. 
Second example:
     If you have found the private page of a person you can go to the pages of parents or children via the links on the top right. But also you can find at the top right, the link to the list of names of the family members and a rectangle for searching names. Also here the pages of persons born after ca 1920 - 1930 are, due to the Dutch law on privacy, not accessible for non-family members (the names in black colour).
     It is not so difficult yust try it out!