In Internet Explorer 6 worden sommige onderdelen van deze website niet, of onjuist getoond. Gebruik s.v.p. en nieuwere webbrowser om deze website volledig te ervaren.

Open het afdrukvoorbeeld

Verklaringen

DISTRIBUTIEKANTOOR.
     Omdat er vanaf het begin van de tweede wereldoorlog grote tekorten waren aan de eerste levensbehoeften zoals melk, brood, kleding, enz. werden al die goederen over de bevolking verdeeld door middel van een bonnensysteem. Ieder volwassen persoon kreeg in principe per periode dezelfde hoeveelheid bonnen (voor kleding en schoenen ook wel "punten" genoemd) , maar iemand die zwaar werk verrichtte kreeg wat meer bonnen (bijvoorbeeld brood en aardappelen) en baby's en jonge kinderen kregen wat meer melk, etc. Dit systeem werd "distributie" genoemd en deze distributie werd per district of grotere plaatsen geregeld door een daartoe ingesteld kantoor, derhalve "distributiekantoor". De distributie werd pas opgeheven rond 1950 toen de levering van allerlei goederen weer genormaliseerd was. 

DTBLDe collectie van Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken van de Hervormde Kerk.
     Waar in de privépagina's niet anders is vermeld betreft het de registers van de Hervormde Gemeente te Dokkum. Daarnaast wordt vermeld welk register het betreft en het inventarisnummer .  Kortheidshalve wordt op de privépagina's het volgende vermeld:  Coll. DTBL,  het register (met jaartallen) en het inventarisnummer van het Doop, Trouw- en Begrafisregister, DTB + nummer.
     Als fictief voorbeeld: Coll. DTBL, Ondertrouwregister 1760-1811, DTB 178.  Een deel van de gegevens die afkomstig zijn van de Mormoonse kerk worden door de collectie van de DTBL bevestigd of aangevuld.

DOLLE DINSDAG.
     
Bij de nadering van de Geallieerde Legers op 5 september 1944 vluchtten veel NSB-ers naar Duitsland.  Dat zij daar hartelijk onvangen werden kan men niet zeggen. Deze dag, een dinsdag, werd dus bekend als "Dolle Dinsdag"      

HAVO
     Het HAVO is in 1968 ingevolge de Mammoetwet ingesteld, min of meer als opvolger van de daarvoor betaande HBS (zie elders op deze bladzijde). Het HAVO is bedoeld voor vervolgonderwijs en is daarom in principe geen beroepsopleiding. In tegenstelling met het HAVO kon men met het 5-jarige HBS-diploma een universitaire studie beginnen, waar na voltooing van de studie aan het HAVO nog 1 jaar HBO (hoger beroepsonderwijs) moet worden gevolgd.   

HBS. - Hogere Burgerschool.
      De HBS was een onderwijsvorm voor voortgezet middelbaar onderwijs. De HBS kende 2 opleidingen, de 3-jarige en de 5-jarige, beiden afgesloten met een examen. De 3-jarige opleiding gaf recht tot het verder studeren aan het hoger beroepsonderwijs en de 5-jarige opleiding gaf recht tot het universitair onderwijs.
     Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd deze onderwijsvorm opgeheven en vervangen door de 5-jarige HAVO en de 6-jarige VWO. (Zie elders op deze bladzijde).
     De HBS werd in die tijd gezien als wat elitair omdat veelal de kinderen van de "gegoede" stand daar onderwijs genoten waar kinderen van de "werkende" stand, als zij intelligent genoeg waren, meestal naar de MULO (zie elders op deze bladzijde) gingen. 

HTS. - Hogere Technische School.
     De voormalige Hogere Technische School sloot wat betreft het niveau van onderwijs direct aan onder het niveau van de Technische Hogeschool. Aan de HTS kon men studeren in een scala van technische beroepen. Na het, met goed gevolg, voltooien van de studie gaf het de studenten het recht de titel "ing" te voeren.
     Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de HTS opgenomen in het Hoger BeroepsOnderwijs (HBO) onder de noemer Hoger Technisch Onderwijs (HTO).
      Als je meer wilt weten over de HTS, klik dan op onderstaand adres.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hogere_technische_school   

HUISHOUDSCHOOL.
     De huishoudschool hoorde bij het lager beroepsonderwijs en leidde op tot dienstbode of huishoudster en bereidde vrouwen voor op hun klassieke rol als huisvrouw. Op deze scholen leerden alleen meisjes de basisvaardigheden van koken, huishouden, voedingsleer, handwerken, etc. De huishoudschool werd gekscherend ook wel "spinazieacademie" genoemd.
     De huishoudschool werd ingevolge de Mammoetwet in 1968 vervangen door het LHNO (Lager Huishoud- en NijverheidsOnderwijs) waar vanaf 1977 zowel meisjes als jongens onderwijs konden volgen.
     Als je over dit onderwerp meer wilt weten, klik dan op onderstaand adres.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huishoudschool

KWEEKSCHOOL.
     De Kweekschool, soms ook wel "Normaalschool" genoemd, is een verouderde benaming voor het opleiden van onderwijzend personeel voor een lagere school. Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 is de benaming "Kweekschool" vervangen door "PABO" =  Pedagogische Academie BasisOnderwijs

MAVO. - Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs.
     Op grond van artikel 9 van de wet op het voortgezet onderwijs van 1968 (de zogenaamde "Mammoetwet") is de MAVO min of meer de opvolger van de tot 1968 bestaande MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, zie elders op deze pagina).

MORMOONKERK.
     De Mormoonkerk, ook bekend als "Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen" werd gesticht op 6 april 1830 door Joseph Smith jr. Een van de meest kenmerkende aspecten van deze religieuze doctrine is dat de Mormoonkerk mensen wil (her)dopen, ook al zijn ze allang overleden. Daarvoor stellen leden van de Mormoonkerk zich beschikbaar om namens een overledene zich te laten (her)dopen. De Mormoonkerk verricht daartoe uitgebreid genealogische onderzoek en dat is de reden dat ook van onze familie allerlei gegevens vanaf ca 1630 beschikbaar zijn.
     Als je meer info wilt over de Mormoonkerk, klik dan op het onderstaande adres.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Jezus_Christus_van_de_Heiligen_der_Laatste_Dagen 

MULO. - Meer Uitgebreid Lager Onderwijs.
     Dit type onderwijs, volgend op de "lagere school" (nu basischool) werd ingesteld bij de onderwijswet van 1857. Er werd voor het diploma A onderwijs gegeven in een veertiental standaardvakken, (Nederlands, Frans, Duits, Engels - algebra, meetkunde - handelsrekenen, boekhouden - natuurkunde (phisica), biologie - aardrijkskunde, geschiedenis - tekenen en gymnastiek). Voor het diploma B werd veel meer aandacht besteed aan de exakte vakken. (algebra, meetkunde, physica).  Met uitzondering van tekenen en gymnastiek waren voor het examen alle vakken verplicht. Een "pretpakket" was er in die tijd dus niet bij!
     In het kader van de Mammoetwet werd in 1968 de MULO vervangen door de MAVO. (MAVO: zie elders op deze pagina). Zonder het onderwijs aan de MAVO te willen denigreren, moet gesteld worden dat het niveau en de omvang van het onderwijs aan de MULO beduidend hoger was. Vóór 1986 konden bijvoorbeeld studenten met het diploma MULO-B onderwijs volgen aan het hoger onderwijs, bijvoorbeeld de Hogere Technische School. (zie voor HTS elders op deze pagina) waar het na de studie aan de MAVO nu niet meer mogelijk is. Als je meer wilt weten over de MULO, klik dan op het onderstaande adres.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mulo 

NSB. - Nationaal Socialistische Beweging.
     De NSB was een politieke partij met totalitaire nationaalsocialistische beginselen. De partij werd opgericht op 4 november 1932 door ir. A. Mussert. De eerste jaren na de oprichting had de partij min of meer nog een eigen interpretatie van het nationaalsocialisme, men eerde bijvoorbeeld nog het Koningshuis en liet de joden met rust, maar vanaf ongeveer 1934 dreef de partij onder invloed van radicale leden in de leiding, meer en meer af naar het Duitse nazisme. Tijdens de tweede wereldoorlog verrichtte de NSB dan ook hand- en spandiensten voor de Duitse bezetters. In 1945 werd de partij verboden.
      Als je meer wilt weten over de NSB, klik dan op onderstaand adres.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal-Socialistische_Beweging  

TJALK.
    De "Tjalk" is een historisch zeilend vrachschip van ongeveer 80 tot 140 ton laadvermogen. Het schip was vooral bedoeld voor de binnenwateren zoals kanalen en rivieren, hoewel de grotere Tjalken ook werden ingezet voor de kustvaart naar het Baltische gebied. Het ontwerp van de Tjalk bestaat zeker vanaf de 17e eeuw, oorspronkelijk natuurlijk gebouwd van hout, maar later ook van ijzer en na die periode van staal. De Tjalk was alom bekend en werd gebruikt in het gebied vanaf de Baltische staten tot in Engeland en Noord-Franrijk.  
     De Tjalk is naar verhouding een tamelijk lang schip en nogal smal, heeft weinig diepgang en een vlakke bodem. De boeg van de Tjalk is rond evenals de kimmen. Voor de stabiliteit bij het zeilen was er aan weerszijden een zwaard beschikbaar.  De Tjalk had gewoonlijk één mast met een gaffelzeil en een fokkezeil. Het schip beschikte meestal over een roef.
     Omdat op de smalle binnenwateren gewoonlijk niet genoeg wind was en de kanalen te smal waren konden de schepen hier slechts sporadisch gebruik maken van de zeilen. Als het schip geen motor had dan werden ze tot ongeveer 1950 - 1955 getrokken met een lange lijn (het zogenaamde "jagen") door een paard, eigendom van een scheepsjager, maar ook kwam het vaak voor dat de familie van de schipper met een tuig aan de lijn het schip voorttrok. Daarom waren er in die tijd overal langs de binnenwateren aan weerszijden van het vaarwater de zogenaamde "jaagpaden".
     Tegenwoordig worden goederen veelal vervoerd per as of grote binnenvaartschepen en dat is de reden dat de Tjalk (en andere kleinere binnenvaartschepen) voor het vervoeren van goederen in ongebruik is geraakt. Door liefhebbers worden deze Tjalken, na grondige restauratie, wel gebruikt als plezierschepen of woonboten.  

VWO. - Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
Het VWO is een vorm van hoger voortgezet onderwijs. Een voltooide vwo-opleiding geeft toegang tot een verdere studie van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt 6 jaar (leeftijd: 12-18 jaar) en bestaat uit atheneum, tweetalig onderwijs (tto) en gymnasium. Ongeveer 20% van de basisschoolleerlingen gaat naar het vwo [bron?]

WA. - WeerbaarheidsAafdeling
   
 De WA was een ongewapende geüniformeerde afdeling van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). De WA werd eind 1932 opgericht en kreeg tot taak de NSB in het algemeen en de leider Ir. A Mussert tegen aanvallen van politieke tegenstanders te beschermen.
     In theorie was de WA op militaire wijze streng gediciplineerd en slechts verdedigend maar in de praktijk was het een vergaarbak voor uniformliefhebbers met een lage geweldsdrempel. Door het geweldadige optreden van de WA tegen tegenstanders vielen er aan beide kanten vele gewonden en meer dan eens ernstig.
     Als je over dit onderwerp meer wilt weten klik dan op onderstaand adres.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerbaarheidsafdeling.